Ang mga Salita ng Iqaamah at ang Sunnah na Paraan ng Pagtawag ng Iqaamah – 3

Tandaan: Ang ة (taa) ng salitang (salaah) sa (hayya alas salaah) at sa (qad qamati salaah) ay babasahin nang may isang sukoon ( ) at sa gayon ay gumagawa ng tunog ng isang ـه (haa). Hindi bibigkasin ang ة (taa) sa pareho salita. Katulad nito, kapag binabasa ang parehong mga pariralang ito sa iqaamah, hindi sasabihin na hayya alas salaati hayya alal falaah at qad qaamatis salaatu qad qaamatis salaat. Sa halip, sasabihin na hayya alas salaah hayya alah falaah and qad qaamatis salaah qad qaamatis salaah.

3. Itawag ang iqaamah na may hadr (bigkasin ito sa medyo mabilis na paraan).

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحدر (سنن الترمذي، الرقم: 195)

Iniulat ni Sayyiduna Jaabir radhiyallahu anhu na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay kinausap si Sayyiduna Bilaal radhiyallahu anhu na nagsasabing, “Kapag tumatawag ka ng adhaan, gawin mo ito ng tarassul (unti-unti, na may paghinto pagkatapos ng bawat parirala), at kapag itinatawag mo ang iqaamah, gawin mo ito nang (medyo) mabilis. ”

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …