Pagsusulat ng sallallahu alayhi wasallam sa pagkokopya ng mga Ahaadith 

Ang Sayyiduna Abul Hasan Maimooni rahimahullah ay nagsabi: Minsan kong nakita ang aking ustaaz, si Abu Ali rahimahullah, sa isang panaginip. Napansin kong may nakasulat sa kanyang mga daliri na kulay ginto o safron. Tinanong ko siya, “O Abu Ali, ano ito?” Siya ay tumugon, “Sa tuwing ako ay nakatagpo ng pangalan ng Rasulullah sallallahu alayhi wasallam habang kinokopya ang Ahaadith, ako ay nagsusulat ng sallallahu alayhi wasallam (at ito ang gantimpala sa pagsulat ng Salawat).” (AlQawlul Badee pg. 487)

Suriin din ang

Ang mga babala para sa mga nagpapabaya sa pagbigkas ng Salawat

Ang isang tao ay karaniwang nagpapahayag ng pasasalamat sa isang tao ayon sa pabor na …