Ang mga babala para sa mga nagpapabaya sa pagbigkas ng Salawat

Ang isang tao ay karaniwang nagpapahayag ng pasasalamat sa isang tao ayon sa pabor na natanggap niya mula sa kanya. Kaya naman, kung mas malaki ang pabor na tinatamasa ng isa, mas maraming pasasalamat ang ipahahayag ng isa. Walang pag-aalinlangan, si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ang pinakadakilang nagbigay ng kabutihan sa bawat ummati, dahil dinala niya sa atin ang Deen, ginabayan tayo patungo sa Allah ta’ala at ipinakita sa atin ang landas ng kaligtasan. Kaya naman, kapag ang kanyang pabor sa atin ay ang pinakadakila, kung gayon dapat nating ipakita sa kanya ang pinakamataas na pasasalamat mula sa lahat ng mga tao – higit pa kaysa sa ipinapakita natin sa ating sariling mga magulang. Kaya, gaano man karami ang Salawat na ipinarating natin kay Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hinding-hindi natin siya mababayaran sa kanyang pabor sa atin.

Suriin din ang

Ang Sumpa ng Jibreel alayhis salam at ng Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 

عن كعب بن عجرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر فحضرنا …