Ang Pagsagot sa Adhaan

Adhaan ay kabilang sa mga kapansin-pansing simbolo ng Islam. Kapag ang adhaan ay may malaking kahalagahan sa Deen, kung gayon dapat tayong magpakita ng paggalang sa adhaan sa pamamagitan ng pagsagot nito at hindi pakikibahagi sa anumang makamundong pag-uusap sa oras na iyon. Isinulat ng mga Fuqahaa na hindi tama ang pagsali sa makamundong pag-uusap sa oras ng adhaan.
1. Sa pagkarinig ng adhaan, sumagot sa adhaan sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga salita na tinawag ng muadhin.
Halimbawa, kapag narinig ang muadhin na nagsasabing, (Allahu Akbar, Allahu Akbar), dapat tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi rin ng, Allah Akbar, Allah Akbar.

عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر … ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة (صحيح مسلم، الرقم: 385)

Si Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu ay nag-ulat na si Sayyiduna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ay nagsabi, “Kapag ang muadhin ay tumawag ng (Allahu Akbar, Allahu Akbar) at isa sa inyo ang tumugon sa (Allahu Akbar, Allahu Akbar) (at pagkatapos ay tumugon sa lahat ng natitirang parirala ng adhaan na tinatawag ng muadhin) nang may mabuti at tunay na puso, pagkatapos ay siya ay makakapasok sa Jannah.”

Suriin din ang

Mga Kabutihan ng Musjid – 1

 1. Ang mga masjid ay idineklara bilang pinakamamahal na lugar sa Allah ta’ala. عن أبي …