Masayang Balita ng Jannah para kaySayyiduna Sa’d bin Abi Waqqaas (radhiyallahu anhu)

Suriin din ang

Ang Espesyal na Dua ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) para kay Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)