Ang Duaa ng Rasulullah (sallallahu alayhi wasallam) para kay Sayyiduna Ali (radhiyallahu anhu)

Suriin din ang

Ang Espesyal na Dua ng Rasulullah (sallallahu alaihi wasallam) para kay Sayyiduna Sa’d (radhiyallahu anhu)